Odbierz 50 PLN na start - II edycja

 1. Promocja "Bonus 50 PLN na start - III edycja" obowiązuje od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.
 2. Partnerzy biorący udział w Promocji otrzymają bonus w wysokości 50 PLN netto przy pierwszej wypłacie.

 

Regulamin Promocji „Bonus 50 PLN na start - III edycja”

Programu Partnerskiego TMefekt.pl

§ 1 Postanowienia Ogólne.

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Bonus 50 PLN na start - III edycja” („Promocja”) jest MONEY.PL sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 23 (50-365 Wrocław) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, kapitał zakładowy 3.279.500,00 PLN, organizator Programu Partnerskiego TMefekt.pl („Organizator”).
 2. Promocja  zostanie przeprowadzona na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://www.tmefekt.pl, w terminie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 roku.
 3. Uczestnikiem Promocji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych zamieszkała na terytorium Polski, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospodarczą, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terytorium Unii Europejskiej, która prawidłowo zarejestrowała się w Programie Partnerskim TMefekt.pl (URL: https://www.tmefekt.pl/regulamin („Regulamin Programu Partnerskiego”) ) („TMefekt.pl”) , uzyskując status Partnera („Uczestnik”).
 4. Wzięcie udziału w promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 2 Warunki i tryb Promocji

 1. Uczestnikom biorącym udział w Promocji, którzy dokonają pierwszego, prawidłowego rozliczenia i wypłaty wynagrodzenia wygenerowanego w TMefekt.pl w okresie trwania Promocji, otrzymają jednorazowy bonus pieniężny - w wysokości 50 złotych netto („Bonus”).
 2. Bonus nie przysługuje Partnerom, którzy:
  1. otrzymali Bonus w ramach Promocji, usunęli swoje konto, tracąc status Partnera, a następnie dokonali ponownej rejestracji w TMefekt.pl i przystąpili do Promocji,
  2. przedstawili rozliczenie wynagrodzenia wygenerowanego w TMefekt.pl, budzące szczególne wątpliwości Organizatora co do jej prawidłowości i rzetelności.
  3. zostali usunięci z programu ze względu na naruszenia Regulaminu Programu Partnerskiego.
 3. Do rozliczania kwot, o których mowa w ust. 1 i powyższych postanowień, mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu Programu Partnerskiego.

 

§ 3 Zasady składania reklamacji w ramach Promocji

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej Promocji  powinny być składane na piśmie, i doręczone na adres Organizatora.
 2. Reklamacje mogą być składane do dnia 31 marca 2018 r. Organizator zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpatrzenia w przypadku jej otrzymania w terminie późniejszym niż wskazany w zd. pierwszym lub naruszenia ust. 1.
 3. Reklamacje powinny zawierać dokładny adres i dane Uczestnika Promocji jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywać będzie Zarząd Organizatora, w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie listem poleconym, poinformuje o swej decyzji Uczestnika zgłaszającego reklamację.

§ 4 Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy Promocji podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.
 TMefekt i Money2Money.pl łączą siły!