Weź udział w promocji! Odbierz 1200 zł!!!

„Premia 1200 PLN dla aktywnych”

 

 1. Promocja obowiązuje od 9 czerwca 2016 do 1 lutego 2017 roku.
 2. Promocja obejmuje wydawców, których kwota jednorazowego rozliczenia do dnia 1 czerwca 2016 roku nie przekroczyła 3000 PLN netto.
 3. Partnerzy biorący udział w promocji otrzymają bonus w maksymalnej wysokości do 1200 PLN netto przy następujących założeniach:

 

REGULAMIN PROMOCJI „Premia 1200 zł dla aktywnych”

§ 1

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Premia 1200 zł dla aktywnych” jest TOTALMONEY.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A (02-231 Warszawa) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000294753, numer NIP 1080003997, numer REGON 141219640, organizator programu partnerskiego TMefekt.pl („Organizator”).
 2. Promocja  zostanie przeprowadzona na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://www.tmefekt.pl., w terminie od 9 czerwca 2016 do 1 lutego 2017 roku.
 3. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Unii Europejskiej, prowadząca działalność gospodarczą, która zarejestrowała się w systemie TMefekt.pl
 4. Wzięcie udziału w promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 2

 1. Partnerzy biorący udział w promocji mogą otrzymać premię w maksymalnej wysokości do 1200 PLN netto przy następujących założeniach:

a) premia będzie wypłacana Partnerowi  maksymalnie w 6 transzach, w wysokości 100 lub 200 PLN netto;

b) transza 100 PLN wypłacana będzie, kiedy wynagrodzenie za poprzedni okres rozliczeniowy z akcji zarejestrowanych i zatwierdzonych wyniosło minimum 1000 PLN netto; 
transza 200 PLN wypłacana będzie, kiedy wynagrodzenie za poprzedni okres rozliczeniowy z akcji zarejestrowanych i zatwierdzonych wyniosło minimum 2000 PLN netto

c) Partner - uczestnik może otrzymać premię 6 razy w przeciągu trwania promocji, przy czym jeśli nie uda mu się spełnić warunków w żadnym miesiącu w przeciągu trwania promocji - nie otrzymuje żadnej transzy premii, jeśli spełni je w 1 miesiącu w przeciągu trwania promocji - otrzyma transzę premii 1 raz, jeśli spełni je w 2 miesiącach w przeciągu trwania promocji – otrzyma transzę premii 2 razy, analogicznie pozostałe aż do maksymalnej ilości 6 transz.   `

 1. Wskazane w ust. 1 premie przysługują Partnerowi, którego kwota jednorazowego rozliczenia (tzn. obejmującego akcje zatwierdzone i rozliczone za jeden okres rozliczeniowy) do dnia 1 czerwca 2016 roku nie przekroczyła 3000 PLN netto.
   
 2. Do rozliczania kwot, o których mowa w ust. 1 mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu Programu Partnerskiego.

§ 3

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej promocji  winny być składane na piśmie, na adres Organizatora.
 2. Reklamacje mogą być składane do dnia 31 marca 2017 r. Decyduje data otrzymania reklamacji.
 3. Reklamacje powinny zawierać dokładny adres uczestnika promocji jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywać będzie Zarząd Organizatora, w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie listem poleconym, poinformuje o swej decyzji uczestnika zgłaszającego reklamację.

§ 4

 1. Uczestnicy Promocji podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 9 czerwca 2016 roku.