Weź udział w promocji! Odbierz  nawet 2400 zł!!! 

 1. Promocja obowiązuje od 14 lutego 2017 do 30 września 2017 roku.
 2. Promocja obejmuje wydawców, których kwota jednorazowego rozliczenia do dnia 14 lutego 2017 roku nie przekroczyła 2000 PLN netto.
 3. Partnerzy biorący udział w promocji otrzymają bonus w maksymalnej wysokości do 2400 PLN netto przy następujących założeniach:

 

REGULAMIN PROMOCJI „Premia 2400 zł dla aktywnych”

§ 1

 1. Organizatorem promocji pod nazwą „Premia 2400 zł dla aktywnych” jest MONEY.PL sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, pl. Grunwaldzki 23 (50-365 Wrocław) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, kapitał zakładowy 3.279.500,00 PLN, organizator programu partnerskiego TMefekt.pl („Organizator”).
 2. Promocja  zostanie przeprowadzona na stronach serwisu internetowego prowadzonego przez Organizatora pod adresem URL: http://www.tmefekt.pl., w terminie od 14 lutego 2017 do 30 września 2017 roku.
 3. Uczestnikiem promocji może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca miejsce zamieszkania lub siedzibę na terenie Unii Europejskiej, prowadząca działalność gospodarczą, która zarejestrowała się w systemie TMefekt.pl
 4. Wzięcie udziału w promocji oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.

§ 2

 1. Partnerzy biorący udział w promocji mogą otrzymać premię w maksymalnej wysokości do 2400 PLN netto przy następujących założeniach:

a) premia będzie wypłacana Partnerowi  maksymalnie w 6 transzach, w wysokości 200 lub 400 PLN netto;

b) transza 200 PLN wypłacana będzie, kiedy wynagrodzenie za poprzedni okres rozliczeniowy z akcji zarejestrowanych i zatwierdzonych wyniosło minimum 2000 PLN netto; 
transza 400 PLN wypłacana będzie, kiedy wynagrodzenie za poprzedni okres rozliczeniowy z akcji zarejestrowanych i zatwierdzonych wyniosło minimum 4000 PLN netto

c) Partner - uczestnik może otrzymać premię 6 razy w przeciągu trwania promocji, przy czym jeśli nie uda mu się spełnić warunków w żadnym miesiącu w przeciągu trwania promocji - nie otrzymuje żadnej transzy premii, jeśli spełni je w 1 miesiącu w przeciągu trwania promocji - otrzyma transzę premii 1 raz, jeśli spełni je w 2 miesiącach w przeciągu trwania promocji – otrzyma transzę premii 2 razy, analogicznie pozostałe aż do maksymalnej ilości 6 transz.   `

 1. Wskazane w ust. 1 premie przysługują Partnerowi, którego kwota jednorazowego rozliczenia (tzn. obejmującego akcje zatwierdzone i rozliczone za jeden okres rozliczeniowy) do dnia 1 lutego 2017 roku nie przekroczyła 2000 PLN netto.
   
 2. Do rozliczania kwot, o których mowa w ust. 1 mają zastosowanie odpowiednie postanowienia Regulaminu Programu Partnerskiego.

§ 3

 1. Wszelkie reklamacje z tytułu organizowanej promocji  winny być składane na piśmie, na adres Organizatora.
 2. Reklamacje mogą być składane do dnia 31 października 2017 r. Decyduje data otrzymania reklamacji.
 3. Reklamacje powinny zawierać dokładny adres uczestnika promocji jak również dokładny opis i wskazanie przyczyn reklamacji.
 4. Reklamacje rozpatrywać będzie Zarząd Organizatora, w terminie 14 dni roboczych od daty wpłynięcia reklamacji i niezwłocznie listem poleconym, poinformuje o swej decyzji uczestnika zgłaszającego reklamację.

§ 4

 1. Uczestnicy Promocji podając swoje dane osobowe wyrażają zgodę na ich dalsze przetwarzanie przez Organizatora, jako administratora danych, w celach promocyjno-marketingowych i związanych z prowadzoną przez Organizatora działalnością, a także wyrażają zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres e-mail informacji handlowych przesyłanych przez Organizatora, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie 14 lutego 2017 roku.
 TMefekt i Money2Money.pl łączą siły!