Polecaj konta DB NET Premium i zgarnij bonus!

Premia Specjalna Polecaj konta DB NET Premium

Promocja - Premia Specjalna Polecaj konta DB NET Premium

  1. Promocja obowiązuje od 01 do 31 lipca 2017 roku.
  2. Promocja jest przeznaczona dla wydawców zarejestrowanych w Programie Partnerskim TMefekt.pl.
  3. Udział w Promocji polega na przeprowadzeniu przez Uczestnika Promocji zgodnych z prawem działań prowadzących do aktywnej promocji kont bankowych DB NET Premiu za pośrednictwem dzierżawionej powierzchni reklamowej zgodnie z regulaminem Money2Money oraz TMefekt.pl. Przez aktywną promocję rozumie się poprawnie wypełnione, zweryfikowane wnioski osób zainteresowanych wyżej wymienionym kontem bankowym, pod warunkiem, że klient podpisze umowę na korzystanie z konta bankowego.
  4. Podsumowanie promocji i przyznanie bonusów nastąpi do dnia 31 sierpnia 2017r.
  5. Wynagrodzenie za pozyskane w trakcie trwania Promocji wnioski kontaktowe, wyniesie 85 zł a dodatkowo oganizator Promocji przewiduje przyznanie Uczestnikom Premii Specjalnych, zgodnie z następującymi zasadami:

 

REGULAMIN

Promocji - Premii Specjalnej Polecaj konta DB NET Premium

 

 §1 Postanowienia wstępne

1.      1. Organizatorem Promocji - Premii Specjalnej Polecaj konta DB NET Premium jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-365, pl. Grunwaldzki 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, kapitał zakładowy 3.279.500,00 PLN.  

2.       Promocja - Premia Specjalna Polecaj konta DB NET Premium organizowana jest zgodnie z regulaminem sieci Money2Money – par. 13 pkt. 2 i sieci TMefekt i prowadzona jest w okresie 01 – 31 lipca 2017r.  

3.       W promocji mogą brać udział osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą bez względu na jej formę oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które są pełnoletnie i posiadają polskie obywatelstwo. W momencie zgłoszenia do Promocji osoba ta musi być aktywnym Partnerem programu partnerskiego Money2Money i/lub programu partnerskiego TMefekt.

4.       Jedna osoba/Jedna firma może być tylko jednym Uczestnikiem Promocji. W przypadku ujawnienia naruszenia tego postanowienia, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji i anulować przyznaną mu nagrodę pieniężną.

5.       Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora (związani z Money.pl umowami o dzieło i/lub zlecenie oraz innymi umowami) i ich rodziny. 

6.      Potwierdzenie chęci uczestnictwa w Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora Promocji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) w celu organizacji Promocji. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.


§2 Zasady uczestnictwa w Promocji

1.       Udział w Promocji polega na przeprowadzeniu przez Uczestnika Promocji zgodnych z prawem działań prowadzących do aktywnej promocji kont bankowych DB NET Premiu za pośrednictwem dzierżawionej powierzchni reklamowej zgodnie z regulaminem Money2Money oraz TMefekt.pl. Przez aktywną promocję rozumie się poprawnie wypełnione, zweryfikowane wnioski osób zainteresowanych wyżej wymienionym kontem bankowym, pod warunkiem, że klient podpisze umowę na korzystanie z konta bankowego.

2.       Organizator Promocji przewiduje przyznanie Uczestnikom Premii Specjalnych, zgodnie z następującymi zasadami:

2.1 aktywna promocja od 1-4 sztuk produktu będącego przedmiotem niniejszego regulaminu powoduje podwyższenie stawki wynagrodzenia za ten produkt na 110 PLN za każdą aktywną promocję w ilości 1-4 sztuk, 

2.2 aktywna promocja od 5-9 sztuk produktu będącego przedmiotem niniejszego regulaminu powoduje podwyższenie stawki wynagrodzenia za ten produkt na 115 PLN za każdą aktywną promocję w ilości 5- 9 sztuk, 

2.3 aktywna promocja od 10-24 sztuk produktu będącego przedmiotem niniejszego regulaminu powoduje podwyższenie stawki wynagrodzenia za ten produkt na 120 PLN za każdą aktywną promocję w ilości 10-24 sztuk, 

2.4 aktywna promocja powyżej 25 sztuk produktu będącego przedmiotem niniejszego regulaminu powoduje podwyższenie stawki wynagrodzenia za ten produkt na 125 PLN za każdą aktywną promocję w ilości powyżej 25 sztuk.

3.      Premie Specjalne nie będą przyznawane jeśli w ciągu 14 dni nastąpi rezygnacja ze złożonego wniosku produktowego na produkt objęty niniejszą promocją.

4.      Nagrodzony obowiązany jest samodzielnie dokonać rozliczenia podatku dochodowego z tytułu uzyskanej nagrody w ramach świadczonej umowy w ramach programu partnerskiego Money2Money lub TMefekt.pl.

 

§3 Zasady ogłoszenia wyników

1.       Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie money2money i tmefekt.pl po zalogowaniu w terminie do 31 sierpnia 2017r.

 

2.       Po ogłoszeniu wyników, nagrodzeni i maja prawo wystawić rachunki /faktury na kwotę odpowiadają wysokości przyznanej Premii Specjalnej w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

3.      Wypłata przyznanej Premii Specjalnej nastąpi w terminie 14 dni od prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.


§4 Zastrzeżenia

1.       Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie skutki niedotrzymania przez Uczestnika Promocji warunków niniejszego Regulaminu.

2.       W przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowiązań wynikających z Regulaminu, Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Promocji.

3.     Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując informację na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://www.money2money.pl/ oraz https://www.tmefekt.pl/


§5 Reklamacje

1.       Reklamacje dotyczące prowadzenia Promocji i przyznania nagród pieniężnych mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników. 

2.       Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres pocztowy, adres email i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji) bądź telefonicznie.

3.       W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej doręczenia.

4.      Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Promocyjną nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

5.     Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pocztą elektroniczną na adres email wskazany w reklamacji, w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Promocyjną.

6.     Decyzja Komisji Promocyjnej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.


§6 Postanowienia końcowe

1.       Przystępując do Promocji Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.       Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w panelu Partnera programu partnerskiego http://www.money2money.pl/ oraz https://www.tmefekt.pl/

 TMefekt i Money2Money.pl łączą siły!