Polecaj konto Firma To Ja

 

Promocja "Polecaj Konto Firma To Ja i zgarnij bonus"

  1. Promocja obowiązuje od 1 grudnia do 31 grudnia 2016 roku.
  2. Promocja jest przeznaczona dla wydawców zarejestrowanych w Programie Partnerskim TMefekt.pl.
  3. Promocja polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników, w okresie od 1.12.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wniosków o konto Firma To Ja prowadzone przez Idea Bank, w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników Internetu prawidłowo wypełniła wniosek o konto firmowe i aktywowała konto.
  4. W Promocji nie będą brały udziału wnioski pochodzące od osób, które do dnia złożenia formularza zostały już zarejestrowane jako wnioskujące o ten produkt.
  5. Podsumowanie promocji i przyznanie bonusów nastąpi do dnia 30.01.2017r.
  6.  Wynagrodzenie za pozyskane w trakcie trwania Promocji wnioski kontaktowe, wyniesie 200 zł a dodatkowo Uczestnik Promocji otrzyma:

7. Oprócz bonusow na najlepszych wydawców czekają nagrody:
1.     3000 zł za pierwsze miejsce
2.     2000 zł za drugie miejsce
3.     1000 zł za trzecie miejsce

 

Regulamin Promocji Polecaj Konto Firma To Ja i zgarnij bonus​”

§1

1.       Promocja pod nazwą „Polecaj Konto Firma To Ja i zgarnij bonus”, zwana dalej „Promocją” organizowana jest przez spółkę TOTALMONEY.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A (02-231 Warszawa) wpisaną do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000294753, numer NIP 1080003997, numer REGON 141219640, o kapitale zakładowym 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) złotych (zwaną dalej „TM”)

2.       Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).

3.       Promocja rozpoczyna się w dniu 1.12.2016 o godz. 00:00 i kończy w dniu 31.12.2016 o godzinie 23:59.

4.       Podsumowanie promocji i przyznanie bonusów nastąpi do dnia 30.01.2017r.

5.       Informacja o wynikach promocji zostanie opublikowana na stronie TMefekt.pl. Osoby zakwalifikowane do otrzymania bonusu zostaną o tym fakcie poinformowane drogą mailową. 

§2

1.       W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby lub firmy zarejestrowane w Programie Partnerskim TMefekt.pl, zwane dalej „Uczestnikami”.

2.       Promocja polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników, w okresie od 1.12.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wniosków o konto Firma To Ja prowadzone przez Idea Bank, w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników Internetu prawidłowo wypełniła wniosek o konto firmowe i aktywowała konto.

3.       Wszystkie działania promocyjne podejmowane przez użytkowników w ramach Promocji powinny być prowadzone zgodnie z Regulaminem Programu Partnerskiego TMefekt.pl

4.       Za udział w Promocji przewidziane są bonusy finansowe, których warunki otrzymania zostały opisane w §3.

5.       W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy TM oraz członkowie ich rodzin.

6.       Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Promocji w wyniku naruszenia zasad Regulaminu TMefekt.pl.

§3

1.       Przedmiotem Promocji są prawidłowo wypełnione przez użytkowników Internetu wnioski  o Konta Firma To Ja z zachowaniem następujących warunków:

Wynagrodzenie przyznane będzie za pełny, poprawnie wypełniony przez nowego klienta wniosek, pod warunkiem, że w ciągu 30 dni od wysłania formularza zostanie podpisana umowa.
Nowy Klient to taki, który do momentu złożenia dyspozycji o założenie konta Firma To Ja, jako osoba fizyczna i/lub jako osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą:
• nie zawarł z Idea Bankiem umowy o produkt finansowy
• nie złożył wniosku o otwarcie żadnego produktu finansowego
• nie ulokował środków na żadnym produkcie finansowym w Idea Banku

2.       W ramach niniejszej Promocji poza standardowym wynagrodzeniem 200 zł za prawidłowo wypełnione wnioski uczestnicy otrzymają gwarantowane bonusy po spełnieniu następujących warunków:

a)          1 500 zł za wygenerowanie minimum 25 prawidłowych wniosków zaakceptowanych przez Organizatora,

b)          800 zł za wygenerowanie minimum 15 prawidłowych wniosków zaakceptowanych przez Organizatora,

c)          500 zł za wygenerowanie minimum 10 prawidłowych wniosków zaakceptowanych przez Organizatora,

d)          200 zł za wygenerowanie minimum 5prawidłowych wniosków zaakceptowanych przez Organizatora.

Wszystkie określone powyżej ilości zaakceptowanych wniosków dotyczą okresu trwania promocji.

Dla uczestników, którzy dostarczą najwięcej poprawnych wniosków przewidziano 3 dodatkowe nagrody:

1)        3000 zł dla Uczestnika, który dostarczy najwiecej poprawnych wniosków

2)        2000 zł dla Uczestnika, który dostarczy najwiecej poprawnych wniosków, jednak mniej niż w pkt 2.1

3)        1000 zł dla Uczestnika, który dostarczy najwiecej poprawnych wniosków, jednak mniej niż w pkt 2.2

Dla uczestników będących podatnikami podatku VAT, do wskazanej powyżej kwoty będzie doliczany podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. 

3.       Każdemu Uczestnikowi w ramach Promocji przysługuje nie więcej niż jeden bonus.

4.       Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed czasem w przypadku otrzymania informacji od banku o wyczerpaniu ilości promocyjnych kont.

5.       Naliczenie i wypłata należnego wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nastąpi po weryfikacji założonych kont przez TM.

§4

1.       TM nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego do Programu Partnerskiego TMefekt.pl przez Partnerów lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano bonus.

2.       Kwoty bonusów zostaną dodane do kwoty rozliczenia miesięcznego w ramach Programu Partnerskiego TMefekt.pl (rozliczanego zgodnie z jego Regulaminem) na fakturze/rachunku, jako dodatkowa pozycja o nazwie: „Bonus Idea”.

§5

1.       Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.TMefekt.pl. Regulamin Promocji będzie można również otrzymać wysyłając na adres bok@TMefekt.pl  prośbę o wysłanie Regulaminu.

2.       Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

3.       Obok postanowień niniejszego regulaminu działania promocyjne podejmowane przez Uczestnika nie mogą naruszać postanowień Regulaminu Programu Partnerskiego TMefekt.pl.

§6

1.       Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Promocji powinny być kierowane pisemnie pod adres bok@tmefekt.pl z tytułem: Reklamacja – Bonus Idea

2.       Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 14 dnia po zakończeniu Okresu Promocji. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres e-mailowy podany w reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.