Polecaj Konto Idealne

Promocja "Polecaj Konto Idealne i zgarnij bonus"

 1. Promocja obowiązuje od 15 lutego do 15 marca 2017 roku.
 2. Promocja jest przeznaczona dla wydawców zarejestrowanych w Programie Partnerskim TMefekt.pl.
 3. Promocja polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników, w okresie od 15.02.2017 r. do dnia 15.03.2017 r., wniosków o konto Idealne prowadzone przez Idea Bank, w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników Internetu prawidłowo wypełniła wniosek o konto osobiste i aktywowała konto.
 4. W Promocji nie będą brały udziału wnioski pochodzące od osób, które do dnia złożenia formularza zostały już zarejestrowane jako wnioskujące o ten produkt.
 5. Podsumowanie promocji i przyznanie bonusów nastąpi do dnia 30.04.2017r.
 6.  W ramach niniejszej Promocji dla uczestników, którzy dostarczą najwięcej poprawnych wniosków, jednak z zastrzeżeniem, że będzie to minimum 50 szt., przewidziano 3 nagrody:
   1) 1500 zł,
   2) 1000 zł
   3) 500 zł.
  Dla uczestników będących podatnikami podatku VAT, do wskazanej powyżej kwoty będzie doliczany podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. 

 

Regulamin Promocji „Polecaj Konto Idealne i zgarnij bonus​”

§1

1.       Promocja pod nazwą „Polecaj Konto Idealne i odbierz bonus”, zwana dalej „Promocją” organizowana jest przez spółkę MONEY.PL sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy pl. Grunwaldzki 23 (50-365 Wrocław) zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, kapitał zakładowy 3.279.500,00 PLN, organizator Programu Partnerskiego TMefekt.pl („Organizator”).

2.       Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).

3.       Promocja rozpoczyna się w dniu 15.02.2017 o godz. 00:00 i kończy w dniu 15.03.2017 o godzinie 23:59.

4.       Podsumowanie promocji i przyznanie bonusów nastąpi do dnia 30.04.2017r.

5.       Informacja o wynikach promocji zostanie opublikowana na stronie TMefekt.pl. Osoby zakwalifikowane do otrzymania bonusu zostaną o tym fakcie poinformowane drogą mailową. 

§2

1.       W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby lub firmy zarejestrowane w Programie Partnerskim TMefekt.pl, zwane dalej „Uczestnikami”.

2.       Promocja polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników, w okresie od 15.02.2017 r. do dnia 15.03.2017 r., wniosków o konto Idealne prowadzone przez Idea Bank, w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników Internetu prawidłowo wypełniła wniosek o konto osobiste i aktywowała konto.

3.       Wszystkie działania promocyjne podejmowane przez użytkowników w ramach Promocji powinny być prowadzone zgodnie z Regulaminem Programu Partnerskiego TMefekt.pl

4.       Za udział w Promocji przewidziane są bonusy finansowe, których warunki otrzymania zostały opisane w §3.

5.       W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy TM oraz członkowie ich rodzin.

6.       W Promocji nie mogą nie mogą brać udziału konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego.

7.       Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Promocji w wyniku naruszenia zasad Regulaminu TMefekt.pl.

§3

1.       Przedmiotem Promocji są prawidłowo wypełnione przez użytkowników Internetu wnioski  o Konto Idealne z zachowaniem następujących warunków:

Wynagrodzenie przyznawane będzie za nowego Klienta, który w ciągu 30 dni złożył wniosek i aktywował konto Idealne wraz z kontem oszczędnościowym ZOŚKA PRO. Nowy Klient to taki, który do momentu złożenia dyspozycji o założenie konta Idealnego wraz z kontem oszczędnościowym ZOŚKA PRO:
• nie zawarł z Idea Bankiem umowy o produkt finansowy
• nie złożył wniosku o otwarcie żadnego produktu finansowego
• nie ulokował środków na lokacie w Idea Banku

2.       W ramach niniejszej Promocji dla uczestników, którzy dostarczą najwięcej poprawnych wniosków, jednak z zastrzeżeniem, że będzie to minimum 50 szt., przewidziano 3 nagrody:

1)          1500 zł dla Uczestnika, który dostarczy najwięcej poprawnych wniosków ,

2)          1000 zł dla Uczestnika, który dostarczy najwięcej poprawnych wniosków, jednak mniej niż w pkt 2.1,

3)           500 zł dla Uczestnika, który dostarczy najwięcej poprawnych wniosków, jednak mniej niż w pkt 2.2.

Dla uczestników będących podatnikami podatku VAT, do wskazanej powyżej kwoty będzie doliczany podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. 
3.       Każdemu Uczestnikowi w ramach Promocji przysługuje nie więcej niż jedna nagroda.

 

4.       Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed czasem w przypadku otrzymania informacji od banku o wyczerpaniu ilości promocyjnych kont.

5.       Naliczenie i wypłata należnego wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nastąpi po weryfikacji założonych kont przez  Organizatora.

§4

1.       TM nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego do Programu Partnerskiego TMefekt.pl przez Partnerów lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano bonus.

2.       Kwoty bonusów zostaną dodane do kwoty rozliczenia miesięcznego w ramach Programu Partnerskiego TMefekt.pl (rozliczanego zgodnie z jego Regulaminem) na fakturze/rachunku, jako dodatkowa pozycja o nazwie: „Bonus Konto Idealne”.

§5

1.       Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.TMefekt.pl. Regulamin Promocji będzie można również otrzymać wysyłając na adres bok@TMefekt.pl  prośbę o wysłanie Regulaminu.

2.       Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

3.       Obok postanowień niniejszego regulaminu działania promocyjne podejmowane przez Uczestnika nie mogą naruszać postanowień Regulaminu Programu Partnerskiego TMefekt.pl.

§6

1.       Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Promocji powinny być kierowane pisemnie pod adres bok@tmefekt.pl z tytułem: Reklamacja – Bonus Konto Idealne

2.       Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 14 dnia po zakończeniu Okresu Promocji. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres e-mailowy podany w reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji. 

 TMefekt i Money2Money.pl łączą siły!