Weź udział w PROMOCJI Lendon!

 

Promocja Lendon

Premia Specjalna Polecaj Lendon

  1. Promocja obowiązuje od 10 marca do 10 kwietnia 2017 roku.
  2. Promocja jest przeznaczona dla aktywnych Partnerów programu partnerskich Money2Money i/lub programu partnerskiego TMefekt.
  3. Promocja polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników, w okresie od 10.03.2017 r. do dnia 10.04.2017 r., wniosków o pożyczkę Provident, których wynikiem będzie umówione spotkanie, a dodatkowo nie zostaną oznaczone jako fraud (dane muszą zostać potwierdzone przez użytkownika).
  4. W Promocji nie będą brały udziału wnioski pochodzące od osób, które do dnia złożenia formularza zostały już zarejestrowane jako wnioskujące o ten produkt.
  5. Podsumowanie promocji i przyznanie bonusów nastąpi do dnia 10.05.2017r.
  6. Organizator Promocji przewiduje przyznanie Uczestnikom 3 (trzech) Premii Specjalnych:

 

Regulamin Promocji „Promuj Provident”

§1

1.      Organizatorem Promocji - Premii Specjalnej Polecaj Lendon jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-365, pl. Grunwaldzki 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, kapitał zakładowy 3.279.500,00 PLN.  

2.       Promocja - Premia Specjalna Polecaj Lendon organizowana jest zgodnie z regulaminem sieci Money2Money – par. 13 pkt. 2 i sieci TMefekt i prowadzona jest w okresie 10 marca - 10 kwietnia 2017r. 

3.       W promocji mogą brać udział osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą bez względu na jej formę oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które są pełnoletnie i posiadają polskie obywatelstwo. W momencie zgłoszenia do Promocji osoba ta musi być aktywnym Partnerem programu partnerskiego Money2Money i/lub programu partnerskiego TMefekt.

4.       Jedna osoba/Jedna firma może być tylko jednym Uczestnikiem Promocji. W przypadku ujawnienia naruszenia tego postanowienia, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji i anulować przyznaną mu nagrodę pieniężną.

5.      Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora (związani z Money.pl umowami o dzieło i/lub zlecenie oraz innymi umowami) i ich rodziny. 

6.      Potwierdzenie chęci uczestnictwa w Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora Promocji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) w celu organizacji Promocji. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§2 Zasady uczestnictwa w Promocji

1.       Udział w Promocji polega na przeprowadzeniu przez Uczestnika Promocji zgodnych z prawem działań prowadzących do aktywnej promocji pożyczki pozabankowej Lendon za pośrednictwem dzierżawionej powierzchni reklamowej zgodnie z regulaminem Money2Money oraz TMefekt.pl. Przez aktywną promocję rozumie się poprawnie wypełnione, zweryfikowane wnioski osób zainteresowanych pożyczką, których wynikiem było udzielenie pożyczki.

2.       Organizator Promocji przewiduje przyznanie Uczestnikom 3 (trzech) Premii Specjalnych, zgodnie z następującymi zasadami:

2.1     Premia 2500 PLN netto, dla Uczestnika Promocji, którego wartość działań określonych w par. 1 będzie wartością najwyższą spośród wszystkich Uczestników Promocji, jednak pod warunkiem udzielonych min. 50 pożyczek,

2.2     Premia 1500 PLN netto, dla Uczestnika Promocji, którego wartość działań określonych w par.1 będzie wartością najwyższą spośród wszystkich Uczestników Promocji, niższą jednak od wskazanej w pkt 1 powyżej, jednak pod warunkiem udzielonych min. 30 pożyczek,

2.3      Premia 1000 PLN netto, dla Uczestnika Promocji, którego wartość działań określonych w par. 1 będzie wartością najwyższą spośród wszystkich Uczestników Promocji, niższą jednak od wskazanych w pkt 1-2 powyżej, jednak pod warunkiem udzielonych min. 20 pożyczek.

3.       Premie Specjalne nie będą przyznawane jeśli w ciągu 14 dni nastąpi rezygnacja ze złożonego wniosku produktowego na produkt objęty niniejszą promocją.

4.       Nagrodzony obowiązany jest samodzielnie dokonać rozliczenia podatku dochodowego z tytułu uzyskanej nagrody w ramach świadczonej umowy w ramach programu partnerskiego Money2Money lub TMefekt.pl.

§3 Zasady ogłoszenia wyników

1.       Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie money2money i tmefekt.pl po zalogowaniu w terminie do 10 maja 2017r.

2.       Po ogłoszeniu wyników, nagrodzeni i maja prawo wystawić rachunki /faktury na kwotę odpowiadają wysokości przyznanej Premii Specjalnej w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

3.       Wypłata przyznanej Premii Specjalnej nastąpi w terminie 14 dni od prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

§4 Zastrzeżenia

1.       Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie skutki niedotrzymania przez Uczestnika Promocji warunków niniejszego Regulaminu.

2.       W przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowiązań wynikających z Regulaminu, Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Promocji.

3.     Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując informację na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://www.money2money.pl/ oraz https://www.tmefekt.pl/

§5 Reklamacje

1.       Reklamacje dotyczące prowadzenia Promocji i przyznania nagród pieniężnych mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników. 

2.       Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres pocztowy, adres email i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji) bądź telefonicznie.

3.       W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej doręczenia.

4.       Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Promocyjną nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

5.     Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pocztą elektroniczną na adres email wskazany w reklamacji, w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Promocyjną.

6.     Decyzja Komisji Promocyjnej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§6 Postanowienia końcowe

1.       Przystępując do Promocji Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.       Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w panelu Partnera programu partnerskiego http://www.money2money.pl/ oraz https://www.tmefekt.pl/

 TMefekt i Money2Money.pl łączą siły!