Polecaj konta BIZnest i zgarnij BONUS!

 

Promocja "Polecaj BIZnest i odbierz bonus"

  1. Promocja obowiązuje od 18 listopada do 31 grudnia 2016 roku.
  2. Promocja jest przeznaczona dla wydawców zarejestrowanych w Programie Partnerskim TMefekt.pl.
  3. Promocja polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników, w okresie od 18.11.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wniosków o BIZnest Konto  prowadzone przez Nest Bank, w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników Internetu prawidłowo wypełniła wniosek o konto firmowe i aktywowała konto.
  4. W Promocji nie będą brały udziału wnioski pochodzące od osób, które do dnia złożenia formularza zostały już zarejestrowane jako wnioskujące o ten produkt.
  5. Podsumowanie promocji i przyznanie bonusów nastąpi do dnia 30.01.2017r.
  6. Wynagrodzenie za pozyskane w trakcie trwania Promocji wnioski kontaktowe, wyniesie 120 zł a dodatkowo Uczestnik Promocji otrzyma:

 

Regulamin Promocji Polecaj BIZnest i odbierz bonus​”

§1

1.       Promocja pod nazwą „Polecaj BIZnest i odbierz bonus”, zwana dalej „Promocją” organizowana jest przez spółkę TOTALMONEY.PL sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Jutrzenki 137A (02-231 Warszawa) wpisaną do Rejestru

Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy Wydział XIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000294753, numer NIP 1080003997, numer REGON 141219640, o kapitale zakładowym 320.000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysięcy) złotych (zwaną dalej „TM”)

2.       Niniejsza Promocja nie jest grą losową ani zakładem wzajemnym w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz.U. Nr 201, poz. 1540).

3.       Promocja rozpoczyna się w dniu 18.11.2016 o godz. 00:00 i kończy w dniu 31.12.2016 o godzinie 23:59.

4.       Podsumowanie promocji i przyznanie bonusów nastąpi do dnia 30.01.2017r.

5.       Informacja o wynikach promocji zostanie opublikowana na stronie TMefekt.pl. Osoby zakwalifikowane do otrzymania bonusu zostaną o tym fakcie poinformowane drogą mailową. 

§2

1.       W Promocji mogą brać udział wyłącznie osoby lub firmy zarejestrowane w Programie Partnerskim TMefekt.pl, zwane dalej „Uczestnikami”.

2.       Promocja polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników, w okresie od 18.11.2016 r. do dnia 31.12.2016 r., wniosków o BIZnest Konto  prowadzone przez Nest Bank, w taki sposób, aby jak największa liczba użytkowników Internetu prawidłowo wypełniła wniosek o konto firmowe i aktywowała konto

3.       Wszystkie działania promocyjne podejmowane przez użytkowników w ramach Promocji powinny być prowadzone zgodnie z Regulaminem Programu Partnerskiego TMefekt.pl

4.       Za udział w Promocji przewidziane są bonusy finansowe, których warunki otrzymania zostały opisane w §3.

5.       W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy, współpracownicy TM oraz członkowie ich rodzin.

6.       Uczestnicy mogą zostać wykluczeni z Promocji w wyniku naruszenia zasad Regulaminu TMefekt.pl.

§3

1.       Przedmiotem Promocji są prawidłowo wypełnione przez użytkowników Internetu wnioski  o Konta BIZnest z zachowaniem następujących warunków:

a)          Wniosek musi być prawidłowo zarejestrowany w systemie banku w oparciu o który została z Klientem zawarta umowa o konto, a konto zostało uruchomione.

b)          w ciągu (1) jednego miesiąca od złożenia wniosku za pośrednictwem strony internetowej Uczestnika, wnioskodawca musi założyć konto firmowe oraz podpisać umowę,

c)           jeden klient (użytkownik Internetu) może założyć tylko jedno kontofirmowe ,

d)          wniosek nie może pochodzić od osoby, która do dnia jego złożenia została już zarejestrowana jako wnioskująca o otwarcie BIZnest Konta. 

2.       W ramach niniejszej Promocji poza standardowym wynagrodzeniem 120 zł za prawidłowo wypełnione wnioski uczestnicy otrzymają gwarantowane bonusy po spełnieniu następujących warunków:

a)          3 500 zł za wygenerowanie minimum 100 prawidłowych wniosków zaakceptowanych przez Organizatora,

b)          2 500 zł za wygenerowanie minimum 80 prawidłowych wniosków zaakceptowanych przez Organizatora,

c)          1 800 zł za wygenerowanie minimum 60 prawidłowych wniosków zaakceptowanych przez Organizatora,

d)          1200 zł za wygenerowanie minimum 40 prawidłowych wniosków zaakceptowanych przez Organizatora,

e)          600 zł za wygenerowanie minimum 20 prawidłowych wniosków zaakceptowanych przez Organizatora,

f)           300 zł za wygenerowanie minimum 10 prawidłowych wniosków zaakceptowanych przez Organizatora,

g)          150 zł za wygenerowanie minimum 5 prawidłowych wniosków zaakceptowanych przez Organizatora,

h)          100 zł za wygenerowanie minimum 3 prawidłowych wniosków zaakceptowanych przez Organizatora

Wszystkie określone powyżej ilości zaakceptowanych wniosków dotyczą okresu trwania promocji.

Dla uczestników będących podatnikami podatku VAT, do wskazanej powyżej kwoty będzie doliczany podatek VAT w wysokości wynikającej z obowiązujących przepisów. 

3.       Każdemu Uczestnikowi w ramach Promocji przysługuje nie więcej niż jeden bonus.

4.       Organizator zastrzega sobie prawo do zakończenia Promocji przed czasem w przypadku otrzymania informacji od banku o wyczerpaniu ilości promocyjnych kont.

5.       Naliczenie i wypłata należnego wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami niniejszego paragrafu nastąpi po weryfikacji założonych kont przez TM.

§4

1.       TM nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe wypełnienie formularza rejestrowego do Programu Partnerskiego TMefekt.pl przez Partnerów lub zmianę danych osobowych uniemożliwiającą identyfikację Partnera, któremu przyznano bonus.

2.       Kwoty bonusów zostaną dodane do kwoty rozliczenia miesięcznego w ramach Programu Partnerskiego TMefekt.pl (rozliczanego zgodnie z jego Regulaminem) na fakturze/rachunku, jako dodatkowa pozycja o nazwie: „Bonus BIZnest”.

§5

1.       Treść niniejszego regulaminu będzie udostępniona wszystkim potencjalnym uczestnikom Promocji w siedzibie Organizatora oraz na stronie www.TMefekt.pl. Regulamin Promocji będzie można również otrzymać wysyłając na adres bok@TMefekt.pl  prośbę o wysłanie Regulaminu.

2.       Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszą promocją będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Organizatora.

3.       Obok postanowień niniejszego regulaminu działania promocyjne podejmowane przez Uczestnika nie mogą naruszać postanowień Regulaminu Programu Partnerskiego TMefekt.pl.

§6

1.       Wszelkie reklamacje i zażalenia dotyczące realizacji Promocji powinny być kierowane pisemnie pod adres bok@tmefekt.pl z tytułem: Reklamacja – Bonus BIZnest

2.       Reklamacje mogą być składane najpóźniej do 14 dnia po zakończeniu Okresu Promocji. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres e-mail, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Partner zostanie poinformowany pisemnie na adres e-mailowy podany w reklamacji w terminie 14 dni od zgłoszenia reklamacji.