Weź udział w PROMOCJI T-MOBILE!

 

Promocja T-mobile

Premia Specjalna Polecaj gotówkę T-mobile Usługi Bankowe

  1. Promocja obowiązuje od 4 do 30 kwietnia 2017 roku.
  2. Promocja jest przeznaczona dla aktywnych Partnerów programu partnerskich Money2Money i/lub programu partnerskiego TMefekt.
  3. Udział w Promocji polega na przeprowadzeniu przez Uczestnika Promocji zgodnych z prawem działań prowadzących do aktywnej promocji kredytu gotówkowego T-Mobile Usługi Bankowe za pośrednictwem dzierżawionej powierzchni reklamowej zgodnie z regulaminem Money2Money oraz TMefekt.pl. Przez aktywną promocję rozumie się wygenerowanie największej liczby poprawnie zwalidowanych przez Bank leadów na podstawie warunków walidacji określonych przez Money2Money oraz TMefekt.pl. 
  4. Podsumowanie promocji i przyznanie bonusów nastąpi do dnia 20.05.2017r.
  5. Organizator Promocji przewiduje przyznanie Uczestnikom 3 (trzech) Premii Specjalnych:

 

Regulamin Promocji - Premi Specjalnej Polecaj gotówkę T-Mobile Usługi Bankowe

§1 Postanowienia wstępne

1.     Organizatorem Promocji - Premii Specjalnej Polecaj gotówkę T-Mobile Usługi Bankowe jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-365, pl. Grunwaldzki 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, kapitał zakładowy 3.279.500,00 PLN.  

2.      Promocja - Premia Specjalna Polecaj gotówkę T-Mobile Usługi Bankowe organizowana jest zgodnie z regulaminem sieci Money2Money – par. 13 pkt. 2 i sieci TMefekt i prowadzona jest w okresie 4 kwietnia - 30 kwietnia 2017r. 

3.      W promocji mogą brać udział podmioty prowadzące działalność gospodarczą bez względu na jej formę oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które są pełnoletnie i posiadają polskie obywatelstwo. W momencie zgłoszenia do Promocji osoba ta musi być aktywnym Partnerem programu partnerskiego Money2Money i/lub programu partnerskiego TMefekt.

4.       Jedna osoba/Jedna firma może być tylko jednym Uczestnikiem Promocji. W przypadku ujawnienia naruszenia tego postanowienia, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji i anulować przyznaną mu nagrodę pieniężną.

5.     Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora (związani z Money.pl umowami o dzieło i/lub zlecenie oraz innymi umowami) i ich rodziny (małżonkowie, wstępni, zstępni, rodzeństwo). 

6.      Potwierdzenie chęci uczestnictwa w Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora Promocji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) w celu organizacji Promocji. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§2 Zasady uczestnictwa w Promocji

1.       Udział w Promocji polega na przeprowadzeniu przez Uczestnika Promocji zgodnych z prawem działań prowadzących do aktywnej promocji kredytu gotówkowego T-Mobile Usługi Bankowe za pośrednictwem dzierżawionej powierzchni reklamowej zgodnie z regulaminem Money2Money oraz TMefekt.pl. Przez aktywną promocję rozumie się wygenerowanie największej liczby poprawnie zwalidowanych przez Bank leadów na podstawie warunków walidacji określonych przez Money2Money oraz TMefekt.pl. 

2.       Organizator Promocji przewiduje przyznanie Uczestnikom 3 (trzech) Premii Specjalnych, zgodnie z następującymi zasadami:

2.1     Premia 2500 PLN netto, dla Uczestnika Promocji, którego wartość działań określonych w pkt1 niniejszego paragrafu będzie wartością najwyższą spośród wszystkich Uczestników Promocji,

2.2     Premia 1500 PLN netto, dla Uczestnika Promocji, którego wartość działań określonych w pkt.1 niniejszego paragrafu będzie drugą najwyższą wartością spośród wszystkich Uczestników Promocji.

2.3      Premia 1000 PLN netto, dla Uczestnika Promocji, którego wartość działań określonych w pkt 1 niniejszego paragrafu będzie trzecią najwyższą wartością spośród wszystkich Uczestników Promocji.

3.       Nagrodzony obowiązany jest samodzielnie dokonać rozliczenia podatku dochodowego z tytułu uzyskanej nagrody w ramach świadczonej umowy w ramach programu partnerskiego Money2Money lub TMefekt.pl.

§3 Zasady ogłoszenia wyników

1.       Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie money2money i tmefekt.pl po zalogowaniu w terminie do 20 maja 2017r.

2.       Po ogłoszeniu wyników, nagrodzeni maja prawo wystawić rachunki /faktury na kwotę odpowiadającą wysokości przyznanej Premii Specjalnej w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

3.       Wypłata przyznanej Premii Specjalnej nastąpi w terminie 14 dni od prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

§4 Zastrzeżenia

1.       Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie skutki niedotrzymania przez Uczestnika Promocji warunków niniejszego Regulaminu.

2.       W przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowiązań wynikających z Regulaminu, Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Promocji.

3.     Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując informację na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://www.money2money.pl/ oraz https://www.tmefekt.pl/

§5 Reklamacje

1.       Reklamacje dotyczące prowadzenia Promocji i przyznania nagród pieniężnych mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników.   

2.       Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres pocztowy, adres email i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji) bądź telefonicznie.

3.       W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej doręczenia.

4.       Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Promocyjną nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

5.     Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pocztą elektroniczną na adres email wskazany w reklamacji, w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Promocyjną.

6.     Decyzja Komisji Promocyjnej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§6 Postanowienia końcowe

1.       Przystępując do Promocji Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.       Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w panelu Partnera programu partnerskiego http://www.money2money.pl/ oraz https://www.tmefekt.pl/

 TMefekt i Money2Money.pl łączą siły!