Weź udział w PROMOCJI Via SMS!

 

Promocja Via SMS

Premia Specjalna Promuj Via SMS

  1. Promocja obowiązuje od 10 marca do 10 kwietnia 2017 roku.
  2. Promocja jest przeznaczona dla aktywnych Partnerów programu partnerskich Money2Money i/lub programu partnerskiego TMefekt.
  3. Promocja polega na promowaniu na stronach internetowych Uczestników, w okresie od 10.03.2017 r. do dnia 10.04.2017 r., wniosków o pożyczkę Provident, których wynikiem będzie umówione spotkanie, a dodatkowo nie zostaną oznaczone jako fraud (dane muszą zostać potwierdzone przez użytkownika).
  4. W Promocji nie będą brały udziału wnioski pochodzące od osób, które do dnia złożenia formularza zostały już zarejestrowane jako wnioskujące o ten produkt.
  5. Podsumowanie promocji i przyznanie bonusów nastąpi do dnia 15.05.2017r.
  6. Organizator Promocji przewiduje przyznanie Uczestnikom 3 (trzech) Premii Specjalnych:

 

Regulamin Promocji „Promuj ViaSMS”

§1

1.      Organizatorem Promocji - Premii Specjalnej Promuj VIA SMS jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-365, pl. Grunwaldzki 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, kapitał zakładowy 3.279.500,00 PLN.  

2.       Promocja - Premia Specjalna Promuj VIA SMS organizowana jest zgodnie z regulaminem sieci Money2Money – par. 13 pkt. 2 i sieci TMefekt i prowadzona jest w okresie 10 marca - 10 kwietnia 2017r. 

3.       W promocji mogą brać udział pełnoletnie osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej posiadające obywatelstwo polskie oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą bez względu na jej formę, zwani dalej Uczestnikami. W momencie zgłoszenia do Promocji osoba ta musi być aktywnym Partnerem programu partnerskiego Money2Money i/lub programu partnerskiego TMefekt.

4.       Jedna osoba/Jedna firma może być tylko jednym Uczestnikiem Promocji. W przypadku ujawnienia naruszenia tego postanowienia, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji i anulować przyznaną mu nagrodę pieniężną.

5.      Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora (związani z Money.pl umowami o dzieło i/lub zlecenie oraz innymi umowami) i ich rodziny. 

6.      Potwierdzenie chęci uczestnictwa w Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora Promocji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) w celu organizacji Promocji. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§2 Zasady uczestnictwa w Promocji

1.       Udział w Promocji polega na przeprowadzeniu przez Uczestnika Promocji zgodnych z prawem działań prowadzących do aktywnej promocji pożyczek VIA SMA sp. Z o.o. z siedzibą w Warszawie za pośrednictwem dzierżawionej powierzchni reklamowej zgodnie z regulaminem Money2Money oraz TMefekt.pl. Przez aktywną promocję rozumie się poprawnie wypełnione, zweryfikowane wnioski osób zainteresowanych pożyczką, których wynikiem było udzielenie pożyczki.

2.       Organizator Promocji przewiduje przyznanie Uczestnikom 3 (trzech) Premii Specjalnych, zgodnie z następującymi zasadami:

2.1     Premia 2500 PLN netto, dla Uczestnika Promocji, którego wartość działań określonych w pkt. 1 niniejszego paragrafu będzie wartością najwyższą spośród wszystkich Uczestników Promocji. Warunkiem naliczenia premii jest osiągnięcie 50 udzielonych pożyczek.

2.2     Premia 1500 PLN netto, dla Uczestnika Promocji, którego wartość działań określonych w pkt.1 niniejszego paragrafu będzie wartością najwyższą spośród wszystkich Uczestników Promocji, niższą jednak od wskazanej w pkt. 2.1. powyżej. Warunkiem naliczenia premii jest osiągnięcie 30 udzielonych pożyczek.

2.3      Premia 1000 PLN netto, dla Uczestnika Promocji, którego wartość działań określonych w pkt. 1 niniejszego paragrafu będzie wartością najwyższą spośród wszystkich Uczestników Promocji, niższą jednak od wskazanych w pkt 2.1-2.2 powyżej. Warunkiem naliczenia premii jest osiągnięcie 20 udzielonych pożyczek.

3.       Premie Specjalne nie będą przyznawane jeśli w ciągu 14 dni nastąpi rezygnacja ze złożonego wniosku produktowego na produkt objęty niniejszą promocją.

4.     W przypadku takiej samej ilości aktywnych promocji pożyczek pozabankowych VIA SMS nagrodę otrzyma ten, który będzie miał jak najmniej wysłanych wniosków na produkt objęty promocją.

5.       Nagrodzony obowiązany jest samodzielnie dokonać rozliczenia podatku dochodowego z tytułu uzyskanej nagrody w ramach świadczonej umowy w ramach programu partnerskiego Money2Money lub TMefekt.pl.

§3 Zasady ogłoszenia wyników

1.       Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie money2money i tmefekt.pl po zalogowaniu w terminie do 15 maja 2017r.

2.       Po ogłoszeniu wyników, nagrodzeni mają prawo wystawić rachunki /faktury na kwotę odpowiadającą wysokości przyznanej Premii Specjalnej w terminie do 14 dni od daty ogłoszenia wyników.

3.       Wypłata przyznanej Premii Specjalnej nastąpi w terminie 14 dni od prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

§4 Zastrzeżenia

1.       Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie skutki niedotrzymania przez Uczestnika Promocji warunków niniejszego Regulaminu.

2.       W przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowiązań wynikających z Regulaminu, Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Promocji.

3.     Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Konkursu, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując informację na stronie internetowej Organizatora pod adresem http://www.money2money.pl/ oraz https://www.tmefekt.pl/

§5 Reklamacje

1.       Reklamacje dotyczące prowadzenia Promocji i przyznania nagród pieniężnych mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników.  

2.       Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres pocztowy, adres email i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji) bądź telefonicznie.

3.       W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej doręczenia.

4.       Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Promocyjną nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

5.     Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pocztą elektroniczną na adres email wskazany w reklamacji, w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Promocyjną.

6.     Decyzja Komisji Promocyjnej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§6 Postanowienia końcowe

1.       Przystępując do Promocji Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.       Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w panelu Partnera programu partnerskiego http://www.money2money.pl/ oraz https://www.tmefekt.pl/

 TMefekt i Money2Money.pl łączą siły!