Promocja Wyprawa po nagrody!

Wyprawa po nagrody

Promocja "Wyprawa po nagrody"

  1. Promocja obowiązuje od 01 marca do 31 sierpnia 2017 roku.
  2. Promocja jest przeznaczona dla aktywnych Partnerów programu partnerskiego Money2Money oraz TMefekt.pl.
  3. Promocja polega na promocji produktów obecnych w ramach programów partnerskich Money2Money oraz TMefekt.
  4. Promocja składa się z etapów polegających na promocji produktów finansowych, w szczególności: kredytów gotówkowych, kont osobistych i pożyczek pozabankowych.
  5. Ogłoszenie wyników nastąpi do dnia 15.10.2017r.
  6. Organizator Promocji  przewiduje przyznanie Uczestnikom 3 (trzech) nagród głównych, zgodnie z następującymi zasadami:

 

Regulamin Promocji „Wyprawa po nagrody”

§1 Postanowienia wstępne

1.       Organizatorem Promocji Wyprawa po nagrody jest Money.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu 50-365, pl. Grunwaldzki 23, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej VI Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000045348, NIP 897-16-52-608, kapitał zakładowy 3.279.500,00 PLN.

2.      Promocja Wyprawa po nagrody organizowana jest zgodnie z regulaminami Money2Money i TMefekt.pl i prowadzona jest w okresie 01 marca-31 sierpnia 2017r. 

3.       W promocji mogą brać udział osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą bez względu na jej formę oraz osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, które są pełnoletnie i posiadają polskie obywatelstwo. W momencie zgłoszenia do Promocji osoba ta musi być aktywnym Partnerem programu partnerskiego Money2Money oraz TMefekt.pl.

4.       Jedna osoba/Jedna firma może być tylko jednym Uczestnikiem Promocji. W przypadku ujawnienia naruszenia tego postanowienia, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Promocji i anulować przyznaną mu nagrodę.

5.       Uczestnikami Promocji nie mogą być pracownicy oraz współpracownicy Organizatora (związani z Organizatorem umowami o dzieło, zlecenie lub innymi) i ich rodziny.

6.      Potwierdzenie chęci uczestnictwa w Promocji jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych Uczestnika przez Organizatora Promocji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 roku z późn. zm.) w celu organizacji Promocji. Każdy z Uczestników ma prawo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania.

§2 Zasady uczestnictwa w promocji

1.       Promocja polega na promocji produktów obecnych w ramach programów partnerskich Money2Money oraz TMefekt.

2.      Promocja składa się z etapów polegających na promocji produktów finansowych, w szczególności: kredytów gotówkowych, kont osobistych i pożyczek pozabankowych.

3.       W promocji Uczestnicy mogą zdobywać punkty za udział w etapach promocji oraz punkty dodatkowe.

4.       Za udział w każdym z etapów promocji przewidziane są dodatkowe nagrody w postaci premii pieniężnej opisane w osobnych regulaminach dla każdego etapu.

5.       Punkty za etapy promocji, punkty dodatkowe oraz nagrody w postaci premii pieniężnej w poszczególnych etapach promocji nie będą przyznawane jeśli w ciągu 14 dni nastąpi rezygnacja ze złożonego wniosku produktowego bez względu na to czy jest on obecny w którymkolwiek etapie promocji czy w ramach premii dodatkowych za aktywną promocję.

6.       Nagrodzony zobowiązany jest samodzielnie dokonać rozliczenia podatku dochodowego z tytułu uzyskanej nagrody w ramach świadczonej umowy w ramach programu partnerskiego Money2Money i TMefekt.pl. 

§3 Punktacja w Promocji

1.       Za udział w każdym z etapów pośrednich Promocji Uczestnicy mogą uzyskać punkty według poniższej punktacji:

1.1.    12 punktów zostanie przyznanych za zajęcie 1.miejsca w danym etapie, 
1.2.    10 punktów zostanie przyznanych za zajęcie 2. miejsca w danym etapie,
1.3.    9 punktów zostanie przyznanych za zajęcie 3. miejsca w danym etapie,
1.4.    8 punktów zostanie przyznanych za zajęcie 4. miejsca w danym etapie,
1.5.    7 punktów zostanie przyznanych za zajęcie 5. miejsca w danym etapie,
1.6.    6 punktów zostanie przyznanych za zajęcie 6. miejsca w danym etapie,
1.7.    5 punktów zostanie przyznanych za zajęcie 7. miejsca w danym etapie,
1.8.    4 punkty zostaną przyznane za zajęcie 8. miejsca w danym etapie,
1.9.    3 punkty zostaną przyznane za zajęcie 9. miejsca w danym etapie,
1.10.    2 punkty zostaną przyznane za zajęcie 10. miejsca w danym etapie

 

2.      Poza punktami uzyskanymi za wygranie etapu pośredniego, w każdym z miesięcy trwania promocji, Uczestnikom będą przyznawane dodatkowe punkty za:

2.1. Największą wartość prowizji za aktywną promocję wszystkich produktów obecnych w ramach programów partnerskich Money2Money oraz TMefekt.pl, przy czym wartości prowizji liczone są łącznie dla obu programów partnerskich po zakończeniu każdego miesiąca rozliczeniowego zgodnie z zasadami opisanymi odpowiednio Money2Money oraz TMefekt.pl:

2.1.1.    6 punktów zostanie przyznanych za osiągnięcie najlepszego wyniku, 
2.1.2.    5 punktów zostanie przyznanych za osiągnięcie najlepszego wyniku, niższego jednak niż opisany powyżej,
2.1.3.    4 punkty zostaną przyznane za osiągnięcie najlepszego wyniku, niższego jednak niż opisane powyżej,
2.1.4.    3 punkty zostaną przyznane za osiągnięcie najlepszego wyniku, niższego jednak niż opisane powyżej,
2.1.5.    2 punkty zostaną przyznane za osiągnięcie najlepszego wyniku, niższego jednak niż opisane powyżej

 

2.2. Za przekroczenie 25% wzrostu prowizji w miesiącu sierpień 2017r. w porównaniu do marca 2017r. każdemu Uczestnikowi promocji zostanie przydzielona dodatkowa premia w wysokości sześciu punktów, przy czym premia jest liczona jednokrotnie dla jednego Uczestnika bez względu na obecność w obu programach partnerskich lub tylko jednym z nich. Premia zostanie naliczona do 10 października 2017r. 

§4 Nagrody w promocji

1.       Organizator Promocji  przewiduje przyznanie Uczestnikom 3 (trzech) nagród głównych, zgodnie z następującymi zasadami:

1.1.    bon z wakacje.pl o wartości 10000 (słownie: dziesięć tysięcy) złotych, dla Uczestnika Promocji, który zdobędzie największą sumę punktów ze wszystkich etapów i punktów dodatkowych, przy czym suma punktów jest liczona łącznie dla obu programów partnerskich, 
1.2.    bon z wakacje.pl o wartości 7 000 (słownie: siedem tysięcy) złotych, dla Uczestnika Promocji, który zdobędzie największą sumę punktów ze wszystkich etapów i punktów dodatkowych, jednak mniejszą niż określoną w pkt.1.1, przy czym suma punktów jest liczona łącznie dla obu programów partnerskich,
1.3.    bon z wakacje.pl o wartości 3 000 (słownie: trzy tysiące) złotych, dla Uczestnika Promocji, który zdobędzie największą sumę punktów ze wszystkich etapów i punktów dodatkowych, jednak mniejszą niż określoną w powyższych punktach, przy czym suma punktów jest liczona łącznie dla obu programów partnerskich
Bony wakacje.pl są ważne dwanaście miesięcy od daty ich aktywacji (wydania). Szczegółowy regulamin korzystania i realizacji bonów pod adresem: 
http://www.wakacje.pl/bony-turystyczne.html#regulamin 

2.    Organizator nie przewiduje wymiany nagród głównych na gotówkę.
3.    Organizator przewiduje przyznanie dodatkowych nagród pieniężnych opisanych w osobnym regulaminie każdego etapu.

§5 Zasady ogłoszenia wyników

1.    Ogłoszenie wyników nastąpi na stronie www.money2money.com.pl po zalogowaniu oraz na stronie www.tmefekt.pl w terminie do 15 października 2017r.

2.     Po ogłoszeniu wyników, nagrodzeni i mają prawo wystawić rachunki /faktury na kwotę odpowiadającą wysokości przyznanej Premii Specjalnej w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników.

3.     Wypłata przyznanej Premii Specjalnej nastąpi w terminie 7 dni od prawidłowo wystawionej faktury/rachunku.

§6 Zastrzeżenia

1.    Organizator nie bierze odpowiedzialności za wszelkie skutki niedotrzymania przez Uczestnika Promocji  warunków niniejszego Regulaminu.
2.    W przypadku naruszenia przez Uczestnika zobowiązań wynikających z Regulaminu, Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Promocji.
3.    Organizator Promocji zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zakończenia Promocji, o czym niezwłocznie poinformuje Uczestników publikując informację na stronie internetowej Organizatora pod adresem www.money2money.pl oraz tmefekt.pl

§7 Reklamacje

1.   Reklamacje dotyczące prowadzenia Promocji i przyznania nagród pieniężnych mogą być kierowane do Organizatora wyłącznie w formie pisemnej, na adres Organizatora w terminie do 14 dni od ogłoszenia wyników.
2.   Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres pocztowy, adres email i numer telefonu, jak również dokładny opis i powód reklamacji. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji) bądź telefonicznie.
3.  W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data jej doręczenia.
4.   Złożone przez Uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Promocyjną nie później niż w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.
5. Zainteresowani Uczestnicy, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji pocztą elektroniczną na adres email wskazany w reklamacji, w ciągu 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Promocyjną.
6.  Decyzja Komisji Promocyjnej co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna.

§8 Postanowienia końcowe

1.    Przystępując do Promocji Uczestnik akceptuje postanowienia niniejszego Regulaminu.

2.    Niniejszy Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz w panelu Partnera programu partnerskiego www.money2money.pl i tmefekt.pl

 

 TMefekt i Money2Money.pl łączą siły!